سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

روزهای تاسوعا و عاشورا پنجم و ششم دیماه ١٣٨٨


ویدئو

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩


 

عکس

 
 
 
 
 

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
Aab va hava