کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

نوروزتان مبارک

بهاران خجسته باد

با تو ای زندانی
آغاز شکفتن را
به جشن می نشینیم
تا با طبیعت
یکی شویم
نوروزتان مبارک

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


نوروز سال ۱۳۶۵
سلول انفراد شماره  ... طبقه سوم  آسایشگاه اوین
طبیعتا در جایی که قلم و کاغذ ممنوع و در زمان غرق شده ای، هدف و اراده به کمک می آیند تا زندگی را از نو ، باز سازی کنی
توضیح:تفاوت سلولهای انفرادی ٢٠٩ با ساختمان چندطبقه ای آسایشگاه در شمال اوین
سلول انفرادی در ٢٠٩ برای زیر بازجویی بود و در هر سلول گاهی تا چند نفر جا داده میشد که همراه با یک زندانی شکنجه شده و زیر بازجویی ، بازجو برای خبر چینی و کسب اطلاعات یکی دوتا خبر چین و بریده را وارد سلول میکرد
سلولهای آسایشگاه انفرادی است و جهت درهم شکستن مفاومت زندانی و تک نفره میباشند

م.ا

متن در فورمت اکروبات
متن اصلی

بهار

نوروزبر تو

         مبارک با د

نوروز که سر آغازشکفتن‌ها و

                             روئیدن‌ها ست

                                           در بستر زمان

                                           **********

و بهار 

      که نوزایی باور زمستان هاست

‌بهار

      از دورمی آید

      ازکرانه‌های فصل سرد

      و با دریدن زره ديوارهای خاردار

                                      به سوی فصل نو

                                                      پا پیش می نهد
                                           **********

بهار می آيد و

            من

                فضای خاکستری قفس را

                                        باسرخابِ شقایق ِ قلبم

                                                             می آرايم

و شاخه‌های ياس باورم را

                           بر ميله‌های سرد

                                            می آويزم
                                           **********
بهار می ايد

از پهنه‌ها ی دشت‌های سترون

و من

     با چشمانی شعله ورازشوق ِ روئيدن هاو

                                            شکفتن ها
                                                          بتو می انديشم
                                           **********
آری

بهارفرا می رسد

‌بهار

     ترنم باران

     هستی بخش رود ها

بهار

     رويش گل

     پويش دانه

بهار

     گذر به نور

     شکوه رقص پروانه

بهار

     نو زایی چشمه ساران

     ازبطن ِ کوه ها

بهار

     آواز پرنده

     سرود سرخ دشتهای سبز و

                               زنده

بهار

    تولد فصلی از بطن ِ فصلی دیگر

       تولد آتش

      از درون ِ خاکستر

                       و من بهار را

                                   به گستردگی زمان

                                                     در تو می بینم

در تو

   ای رستنگاه باور ِ ‌فردا

                                       *********
پيام مرا

        به گل، به کوه، به دشت

                                 برسان

        به باران، به بلبل، به نور

        به جان های سبز و زنده

        به یاران

                                  برسان
                                                                                       *********  
 م .ا . ( سلول انفرادی آسايشگاه اوين ١٣۶۵)                       

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
Aab va hava