سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

۱-تظاهرات بر علیه ناتو در نشست سران در شیکاگو ۱۹مه ۲۰۱۲


۲-تظاهرات بر علیه ناتو در نشست سران در شیکاگو ۲۰مه ۲۰۱۲


۳-تظاهرات بر علیه ناتو در نشست سران در شیکاگو ۲۰مه ۲۰۱۲اعتراضات ضد سرمايه داري، درگيری خيابانی در اوکلند کاليفرنيا ٢٨ ژانویه ٢٠١٢
1

2

3

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava