کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

درباره جنبش مصر

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


درگیری های تازه بین معترضان و نیروهای امنیتی در پایتخت مصر دسامبر ٢٠١١

میدان تحریر ۲۰دسامبر ۲۰۱۱


Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


عکس 
 
 

تظاهرات چهار میلیونی در مصر - یازده فوریۀ ٢٠١١ و استعفای حسنی مبارک
 

 

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
Aab va hava