کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است
تظاهرات اسرائیلی‌ها علیه سیاستهای اقتصادی دولتروز شنبه ۶ آگوست نزدیک به نیم میلیون نفر در اعتراض به گرانی ها در تل اویو دست به تظاهرات زدند


برای دیدن این فیلم از اینترنت فایر فاکس استفاده کنید - فلاش پلیر را از اینجا دانلود کنید: دانلود

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
Aab va hava