سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

اعتراض دهها هزار ایتالیایی به سیاسیتهای ریاضتی ماریو مونتی ۲۰ اکتبر ۲۰۱۲

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


اعتصاب در ایتالیا به سواحل تفریحی کشیده شد۳-۸-۲۰۱۲

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava