سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

۳۰-۱۱-۲۰۱۱ - خواندن سرود انترناسيونال بوسيله ١۵ هزار کارگر بارانداز در شهر لیورپول


تظاهرات دو میلیونی در لندن در اعتراض به کاهش بودجه عمومی

چهار شنبه ۳۰ نوامبر ۲۰۱۱
 
 

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava