سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

تظاهرات ملیونی در مکزیک ژوئن-۲۰۱۲


انریکه پنیا نیه تو رییس جمهوری مکزیک شد-۷-ژوئن-۲۰۱۲


تظاهرات ملیونی در مکزیک ۷-ژوئن-۲۰۱۲کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava