سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

١٤٠ ویدئوی مستند در رابطه با روز عاشورای ١٣٨٨

برای دیدن این فیلم از اینترنت فایر فاکس استفاده کنید - فلاش پلیر را از اینجا دانلود کنید: دانلود

3
26 27 28 29 30 31 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 48 49 50

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
Aab va hava

 

 

 

 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 3 51 52 53 54 56 55 57 58 59 60 61 6362 64 65 66 67 68 69 71 72 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 93 95 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 131 133 135 136 137 138 139 140