سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

تظاهرات اعتراضی به استعفای نخست وزیر رومانی منجر شد


 

دوشنبه ۶ فوريه ٢٠١٢: امیل بوک، نخست وزیر رومانی در پی چند هفته اعتراضات خیابانی در مخالفت با برنامه های ریاضت اقتصادیدولت از سمت خود استعفا داده است. آقای بوک گفته است کهبهخاطر فرونشاندن تنش های سیاسی و اجتماعی در کشورتصمیم به کناره گیری گرفته است.

ز جمله برنامه های امیل بوک که اعتراضات گسترده ای را در پی داشت کاهش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت، منعافزایش مستمری بازنشستگان و افزایش مالیات بر خرید کالا به میزان ۲۴ درصد بود.

از نظر اقتصادی، رومانی دومین کشور فقیر اروپا محسوب می شود و تظاهرکنندگان گفته بودند که اجرای برنامه ریاضتاقتصادی فشار غیرقابل تحملی را بر مردم وارد می کند.

در مقابل، حامیان برنامه های ریاضت اقتصادی تاکید داشته اند که هدف از اجرای این برنامه ها، ایجاد شرایط مناسب برای افزایش رشد اقتصادی این کشور بوده است.

 


تظاهرات در رومانی

١٣ ژانویۀ ٢٠١٢

تظاهرکنندگان در شهر بخارست، پایتخت رومانی شامگاه یکشنبه نیز به تظاهرات خود علیه تریان باسسکو، رییس جمهوری این کشور ادامه دادند. معترضان در این تظاهرات که از روز جمعه، سیزدهم ژانویه آغاز شده خواهان استعفای رییس جمهور رومانی هستند و وی را متهم می کنند که با سیاست های خود موجب کاهش سطح زندگی مردم در این کشور شده است.کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava