سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

فیلم برگزاری تظاهرات در برلین بمناسبت روز جهانی حقوق بشر


ایرانیان آزادیخواه

ما تمامیت جمهوری اسلامی را در تضاد با آزادی ، برابری و حقوق بشر می‌دانیم و بمناسبت روز جهانی حقوق بشر در برلن گرد هم می‌آمدیم ت

برای آزادی همه‌ زندانیان سیاسی – عقیدتی

علیه اعدام، شکنجه، مجازاتهای غیر انسانی و انحلال تمام ارگانهای سرکوب، جدائی دین از دولت

برای تحقق آزادی‌های بی قید و شرط سیاسی، آزادی قلم ، بیان ،تشکل و اجتماعات

برای دفاع از جنبش اعتراضی و آزادیخواهانه‌ مردم ایران

برای رفع ستم ، سرکوب و هر گونه تبعیض جنسیتی ، ملی و

محاکمه‌ عادلانه‌ و علنی آمرین و عاملین کشتارهای سی و دو سال گذشته؛

و مخالفت با هرگونه دخالت نظامی و سیاسی دولتهای خارجی در تعیین سرنوشت مردم ایران

همزمان با بسیاری از نیروهای مدافع حقوق بشر شهرهای اروپا و امریکای شمالی به نقض سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اعتراض کنیم

 

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava