سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست


در رم، پایتخت ایتالیا، دهها هزار نفر در اعتراض به دولت سیلویو برلسکونی تظاهرات کردند

۱۴ - ۱۲ - ٢٠١٠


برای دیدن این فیلم از اینترنت فایر فاکس استفاده کنید - فلاش پلیر را از اینجا دانلود کنید: دانلود

عکسکمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
Aab va hava