کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است
شکست مفتضحانه امپریالیسم آمریکا بدست خلق قهرمان ویتنام در ٣٠ آوریل ١٩٧٥
عکسهائی فراموش نشدنی تاریخ جنگ آزادیبخش خلق ویتنام!

من از آمریکا متنفرم
تنفر روانم را آلوده است
چنان که آمریکا ویتنام را آلوده است


 


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
Aab va hava