کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

فاحشه در ایران

فاحشه را خدا فاحشه نکرد؛

آنان که در شهر نان قسمت می کردند،

او را لنگ نان گذاشته اند،

تا هر زمان که خود لنگ هم آغوشی ماندند،

او را به تکه نانی بخرند .

" صادق هدایت "


 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerکمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava