کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

۱

در ادامه ی پیگیری وضعیت پناهندگان ایرانی
گفتگو با شش تن از پناهجویان ساکن در عراق
محمد طبسی قمری – سعدی پناهی – سعدالله زوالفقاری – شیرین حسینی – بخشان علی پناه – آرش
برای دیدن این فیلم از اینترنت فایر فاکس استفاده کنید - فلاش پلیر را از اینجا دانلود کنید: دانلود

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
Aab va hava