سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

حملۀ پلیس اسپانیا به تظاهرکنندگان روز ۱۱-۷-۲۰۱۲


عکس


به سوی اعتصاب

                               
                             


در روز ٢٧ سپتامبر ۱٩٧۵ در شهرهای مادرید، بارسلون و بورگوس در اسپانیا رزمندگان جببه انقلابی ضدفاشیست و میهن پرست FRAP (که به پیشنهاد حزب کمونیست اسپانیا ـ مارکسیست لنینیست تشکیل شده بود)، خوزه اومبرتو بائناس، خوزه لوئیز سانچزبراوو و رامون گارسیا سانز همراه دو نفر از  رزمندگان گروه اِتا : آنخل اوته گی و خوان پاردس مونت به جوخه های اعدام سپرده شدند. این گروه آخرین گروه اعدام شدگان دولت فرانکو بود. در اعتراض به این اعدام ها در کشورهای مختلف اروپا برنامه های مختلفی برگزار شد. در یکی از آنها، در آلمان، یک گروه هنری برنامه اجرا کرد. من اولین بار این ترانه را که ساخته ترانه سرا و خواننده شیلیایی رولندو آلارکون   در نواری شنیدم که در آن جلسه ضبط شده بود.
در ماه های گذشته که اعتراضات زحمتکشان و دیگر اقشار اسپانیا علیه نظام سرمایه داری حاکم به اشغال میادین و ساختمان ها دست زد، بار دیگر این ترانه را در گزارش های مختلف در بعضی سایت های اینترنتی شنیدم. به گمانم، محتوای آن هنوز به روز بودنش را از دست نداده است و شعار «آنها برای من و من برای آنها» هنوز موضوعیت خود را دارد. به یاد اعدام شدگان سال ۱٩٧۵ و مبارزین آنروزها و این روزها ......   

بهرام قدیمی

 

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava