کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است
راه پیمایی در دومین سالگرد «جنبش خشمگینان» در اسپانیا

۱۳-۵-۲۰۱۳

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


اعتصاب کارمندان راه آهن مادرید در اعتراض به خصوصی سازی ۳-۸-۲۰۱۲

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


راهپیمایی صدها شهروند جویای کار در پایتخت اسپانیا ٢١-٧-٢٠١٢

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


تظاهرات همزمان در هشتاد شهر اسپانیا -درگیری کارگران اسپانیا با پلیس ١٩-٧-٢٠١٢

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


۱۶-۷-۲۰۱۲ “تابوت بخش دولتی اسپانیا” بر دوش کارکنان سیاه پوش آن حمل شد

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


شب بیداری معترضان به وضعیت اقتصادی در اسپانیا ۱۶ ۷ ۲۰۱۲

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


شب بیداری معترضان به وضعیت اقتصادی در اسپانیا ۱۵-۷-۲۰۱۲

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


اعتراض به کاهش دستمزدها در پایتخت اسپانیا۷--١٣ -۷-۲۰۱۲

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


اعتراضات در مادرید ۱۱-۷-۲۰۱۲

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


تدابیرجدید ریاضت اقتصادی اسپانیا اعلام شد - ژوئن ۱۰, ۲۰۱۲

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


معدنچیان معترض اسپانیایی به مادرید رسیدند -ژوئن ۱۰, ۲۰۱۲

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


درگیری کارگران اسپانیا با پلیس ۹-۷-۲۰۱۲


تظاهرات معدنچیان اسپانیایی در اعتراض به کاهش نیروی کار -۳۰ - ۵ - ۲۰۱۲

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalenاعتصاب عمومی در اسپانیا - بارسلون ٢۹ مارس ٢٠١٢-٢

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


اعتصاب عمومی در اسپانیا - بارسلون ٢۹ مارس ٢٠١٢

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


اعتصاب آموزشی در اسپانیا، صد ها هزار نفر را به خیابان کشاند ۲۴ -۴-٢٠١٢

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


بروز بحران اقتصادی در اسپانیا ٢٠١٢

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


۲۱ -۵-۲۰۱۱
میدان سل (میدان خورشید) در شهر مادرید اسپانیا پنج روز است که توسط مردم تصرف شده. پس از انقلابات خاورمیانه و اعتراضات بزرگ مردم در یونان، فرانسه و انگلستان، مردم اسپانیا در مادرید و ۵۶ شهر اسپانیایی دیگر در برابر استثمار و بیکاری دست به برپایی اعتراضات خیابانی هرروزه زده اند.

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalenکمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
Aab va hava