کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است


تظاهرات ضد سرمايه داری در فرانکفورت ٣١.مارس٢٠١٢
هم زمان در ديگر شهرهای اروپای نيزاين تظاهرات برگذار شد . اِين تظاهرات توسط جريانات مختلف آلمانی گذاشته شده بود رفقای فعالين کارگری سوسياليستی نيز فعالانه به همراه فعالين شهر در آن شرکت کرده بودند
برای دیدن این فیلم از اینترنت فایر فاکس استفاده کنید - فلاش پلیر را از اینجا دانلود کنید: دانلود

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
Aab va hava